• Kis ae katekisme 

      Vicariate Apostolic of Papua (Ancillae Domini Nostri, 1940)